Algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk op al onze contractuele verhoudingen met klanten en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van alle anderen.

2. Door het plaatsten van een bestelling erkent de klant onze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden

3. onze orderbevestigingen impliceren automatisch de bevestiging van wat bepaald staat in artikel 1

4. Een bestelling bindt onherroepelijke de klant en kan niet geannuleerd worden, zelfs niet vóór onze aanvaarding hiervan

5. Behoudens schriftelijke en voorafgaande overeenkomst, zijn de vervoerskosten, inclusief de betreffende arbeidskosten, steeds ten laste van de klant

6. Indien er levertermijnen worden bepaald, gelden deze slechts ten indicatieve titel. De klant aanvaardt onvoorwaardelijk dat overschrijding van de levering- en presentatietermijnen de klant geen recht geeft om enige vorm van schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen

7. Alle gevallen van overmacht, zoals oorlog, (gedeeltelijke) werkstakingen, gebrek aan grondstoffen of drijfkracht, machinebreuk bij de fabrikant, ...ontslaan ons van alle aansprakelijkheid.

8. De klant zal de goederen betreffende hun conformiteit met het bestelde, de zichtbare gebreken, e.d. onmiddellijk bij de levering moeten controleren en ons zijn klachten, op straffe van verval, binnen de 24 uren volgend op deze levering per aangetekend schrijven of per email op info@aedpartner.be ter kennis moeten brengen.

9. Facturen < 1000,00 € zijn betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, op rekening van onze zetel, tenzij anders bedongen en door ons uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. Facturen ≥ 1000,00 € zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op rekening van onze zetel, tenzij anders bedongen en door ons uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

10. In geval van wanbetaling worden al de schulden van de klant tegenover ons van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de (andere) leveringen te blokkeren.

11. In geval van wanbetaling is de klant, bovenop de achterstallen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling , verschuldigd enerzijds een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op de verschuldigde achterstallen met een minimum van 150 € inclusief BTW, en anderzijds een conventionele intrest van 5 % per maand op al de verschuldigde bedragen, te rekenen vanaf de respectievelijke vervaldata en dit tot volledige betaling.

12. in geval van wanbetaling zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om eenzijdig en onmiddellijk een einde te stellen aan (alle) lopende overeenkomsten tussen partijen en dit zonder dat de klant als gevolg hiervan enige aanspraak kan laten gelden tegenover ons. De klant is integendeel gehouden om ons te vergoeden voor de gemaakte kosten en de gederfde winst.

13. De goederen blijven onze uitsluitende eigendom totdat de klant de volledige prijs betaald heeft. Indien een cheque, wisselbrief, e.d. overhandigd wordt, zal slechts de definitieve inning hiervan als betaling aanzien worden.

14. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de productie of de verkoop van één of meerdere van onze producten stop te zetten of om wijzigingen aan te brengen aan het type, design of model van de producten. In dat geval zijn wij niet verplicht deze wijzigingen aan te brengen aan de producten die in het bezit zijn van of al besteld werden door de klant.

15. De klant zal ons niet aansprakelijk kunnen stellen voor wijzigingen als bedoeld in artikel 14 en hij zal tegen ons geen verhaal hebben omwille van het fit dat wij geen producten meer leveren van het type, design of model dat eerder door ons werd verkocht.

16. In geval van betwisting is uitsluitend het Belgische recht toepasselijk en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin onze zetel gelegen is bevoegd.